مبالغ انگیزشی سه بعدی های بالای 47 اینچ از قرار زیز اعلام میگردد:

47" 3D   500,000
55" 3D   800,000
65" 3D   800,000
70" 3D   800,000
84" 3D   5,000,000