مبالغ انگیزشی سولار دوهای LG از قرار زیر اعلام میگردد

مدل محصول مبلغ انگیزشی
SD-3853WCR          120,000
SD-3855WCR          120,000
SD-3858WCR          120,000
SD-3853SCR          120,000
SD-3855SCR          120,000
SD-3858SCR          120,000