مبالغ انگیزشی جشنواره کولر های گازی LG از قرار زیر اعلام میگردد: 

Model Indoor Code Outdoor Code FSM Incentive IRR
Art Cool Inverter  AV096MTQ AV096UTQ 80,000
AV126MTQ AV126UTQ 100,000
AV186MTQ AV186UTQ 130,000
AV246MTQ AV246UTQ 150,000
AV096STQ AV096UTQ 80,000
AV126STQ AV126UTQ 100,000
AV186STQ AV186UTQ 130,000
AV246STQ AV246UTQ 150,000
TITAN Tropical Inverter  RV186TQ RV186TQ 170,000
RV246TQ RV246TQ 210,000
Smart Inverter TV096STQ TV096STQ 90,000
TV126STQ TV126STQ 100,000
TV186STQ TV186STQ 150,000
TV246STQ TV246STQ 180,000