جشنواره طرح انگیزشی فروش یخچال خای پایین فریزی جدید LG بشرح ذیل بحضور اعلام میگردد:

مبلغ پاداش مدل
200.000 B2014PT
200.000 B2014PS
200.000 B2014W