تشویقی سینمای خانگی از 24 دی به مدت محدود

پاداش (ریال) مدل 
200000 ARX8500
200000 LH-980XBH
100000 LH-945HTS
100000 LH-940HTS