هدایای طرح تشویقی مربوط به جشنواره ویژه تلویزیون های منحنی که از تاریخ 94/08/10 تا تاریخ 94/09/09 اعلام شده بود به شرح زیر اعلام میگردد.

 

* مبنای محاسبه از تاریخ 94/08/10 تا تاریخ 94/09/09 و براساس نصب محصول و ثبت در سامانه SLC میباشد.

* هدایای تنها به مدل های ذکر شده در جدول تعلق میگیری و باقی مدل ها را شامل نخواهد شد.

همچنین به نفرات اول، دوم و سوم که در مجموع 2 مدل ذکر شده در جدول بالا بیشترین نصب را داشته باشند و حداقل نصب آنها 4 عدد و یا بیشتر باشد علاوه بر هدیه ذکر شده در بالا به ترتیب جوایز زیر تعلق خواهد گرفت:

- نفر اول: سفر دوبی

- نفر دوم: تلفن همراه G4

- نفر سوم: تلفن همراه G3 

متذکر میگردد در صورتیکه چندین نفر به عنوان نفر اول، دوم یا سوم تعدا فروش هایشان برابر باشد، بین آنها قرعه کشی صورت خواهد گرفت.