همکار گرامی

احتراما به اطلاع می رسانیم سیستم سامانه فروشندگان در بخش مبالغ انگیزشی دچاراختلال درمحاسبه شده است و دربعضی موارد مبالغ را به صورت عددی منفی نمایش می دهد.

هم اکنون این موضوع درحال بررسی و رفع عیب می باشد. از حسن همکاری و توجه شما سپاسگزاریم.