جشنواره ساید ها و یخچالها - نوروز 93 از قرار زیر اعلام میگردد:

مدل محصول  مبلغ انگیزشی  مدل محصول  مبلغ انگیزشی 
SX5534SB     200,000 GTF3027GBX     200,000
SX5534WB     200,000 GR-T270GBX
SX5532SB     200,000 GTF3027GLX     200,000
SX5532WB     200,000 GR-T270GLX
SX5530TB     200,000 GTF3029GBX     200,000
SX5530WB     200,000 GR-T290GBX
SX5528TB     200,000 GTF3029GLX     200,000
SX5528WB     200,000 GR-T290GLX
SX5428TB     200,000    
SX5428WB     200,000    
SX5031TF     200,000    
GR-S931TF    
SX5031WF     200,000    
GR-S931WF    
SX5029TF     200,000    
GR-S929TF    
SX5029WF     200,000    
GR-S929WF