جشنواره ماشین های شوینده LG از قرار زیر اعلام میگردد:

 GI Model  Incentive   GI Model  Incentive 
WM-412SW     150,000 KD-C707SS     150,000
WM-124SW DW-TS610S
WM-412SS     150,000 KD-C707ST     150,000
WM-124SS DW-TS610T
WM-390ST     150,000 KD-C707SW     150,000
WM-940ST DW-TS610W
WM-390SW     150,000 KD-C706ST     150,000
WM-940SW DW-TS605T
WM-382NW     150,000 KD-C706SW     150,000
WM-820NW DW-TS605W
WM-382NT     150,000 KD-C704ST     150,000
WM-820NT KD-C704SW     150,000
WM-384NT     150,000 KD-C704NT     150,000
WM-840NT DW-EN5000T
WM-384NW     150,000 KD-C704NW     150,000
WM-840NW DW-EN5000W
WM-380NT     150,000 KD-C705NT     150,000
WM-380NW     150,000 DW-TN600T
WM-388CW     150,000 KD-C705NW     150,000
WM-388CT     150,000 DW-TN600W